Skip to main content
LARA - Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen*

مشاوره موبایل برای زنان پناهنده

مشاوره سیار لارا

ما زنانی را پشتیبانی وحمایت میکنیم که در معرض خشونت‌های جنسی قرار داشته یا هنوز هم قرار دارند. مشاوره سیار لارا بصورت رایگان میباشد. از جمله خدمات ما مشاوره ، همراهی و اطلاع رسانی به صورت معتمدانه و محرمانه میباشد و بدون در نظر گرفتن اینکه خشونت ها چه زمانی صورت گرفته اند. حتی پس از گذشت سالها ، خشونت‌های جسمی و روانی می‌توانند برای فرد آسیب دیده تاثیرات ناخوشایند جسمی و روانی به همراه داشته باشند. اگر شما به همراهی و حمایت نیازمند هستید ، میتوانید با کمال میل با ما تماس برقرار کنید

خشونت فرم های مختلفی دارد
خشونت‌های جسمی -
مثل هل دادن ، کتک زدن ، خفه کردن، لگد زدن، زندانی یا حبس کردن
خشونت‌های جنسی -
مثل شوخی های جنسی زشت و ناپسند، لمس کردن های ناخواسته تا تجاوز جنسی
خشونت‌های روانی -
مثل تهدید کردن، ناسزاگویی ، تحت فشار قراردادن، همه چیز را کنترل کردن، منزوی کردن شخص
برده گیری و قاچاق انسان -